Woordenlijst

ABC

Aanvullend Beschermingscertificaat. De duur van octrooibescherming die betrekking hebben op geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen kan tijdelijk verlengd worden ter compensatie van de vaak lange vergunningsprocedure.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt “werken van letterkunde en kunst”. Het gaat daarbij niet alleen om artistieke werken zoals literatuur, film, muziek of beeldende kunst. Ook meer alledaagse zaken zoals teksten en foto’s op een website of het design van voorwerpen, maar ook software en databanken kunnen via het auteursrecht beschermd worden.

BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Daarnaast biedt het BOIP de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT. BOIP is de afkorting voor Benelux Office for Intellectual Property, de Engelse benaming van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Chipsrecht

Het chipsrecht beschermt het ontwerp van een computerchip. Deze wordt bepaald door het driedimensionale patroon dat wordt verkregen door de onderlinge verbinding van verschillende lagen die boven elkaar liggen. Dit wordt ook wel een topografie van een halfgeleiderproduct genoemd.

Copyright

Engelse term voor auteursrecht (zie: auteursrecht).

CPC

Cooperative Patent Classification. Internationaal classificatiesysteem van EPO en het USPTO om technische documenten, specifiek octrooidocumenten te classificeren.

Databank

Een databank is een systematisch of methodisch geordende verzameling van gegevens waarin de bestanddelen zelfstandige elementen vormen en onafhankelijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden.

Domeinnaam

Een domeinnaam is de unieke aanduiding van een website. Een domeinnaam is op zich geen IE-recht, maar houdt er wel mee verband omdat je door het registreren van een domeinnaam inbreuk kan maken op IE-rechten, zoals merken of handelsnamen, van anderen.

EOB

Het Europees Octrooibureau (EOB) is de Nederlandse benaming van het European Patent Office (zie: EPO). Omdat EOB geen officiële benaming is, gebruiken we in de module EPO.

EPO

Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, EPO) maakt deel uit van de Europese Octrooi Organisatie die in 1977 werd opgericht als intergouvernementele Europese organisatie. De hoofdactiviteit van het EPO is het verlenen van Europese octrooien, na deze grondig te hebben onderzocht. Het EPO is ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van opposities die worden ingediend tegen verleende Europese octrooien.

EUIPO

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) is een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen.

Geheimhouding

Informatie die waardevol of zelfs cruciaal is voor je bedrijfsvoering maar die je (nog) niet kan beschermen via intellectuele eigendomsrechten of waarvan de voordelen van IE-bescherming niet opwegen tegen de kosten, kan je het beste beschermen door die zoveel mogelijk geheim te houden.

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handeldrijft en bekend is. Een onderneming mag meerdere handelsnamen hebben. Handelsnamen worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bescherming ontstaat op het moment dat de handelsnaam wordt gebruikt in het handelsverkeer.

i-DEPOT

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel waarmee je kunt bewijzen dat een creatie op een bepaalde datum al bestond. Het i-DEPOT is een product van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

i-DEPOT NDA

Mogelijkheid om een geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement, NDA) op te stellen bij je i-DEPOT.

i-D Space

Je kunt een i-DEPOT openbaar maken op i-D Space. Er zijn hiervoor meerdere redenen denkbaar. Bijvoorbeeld om partners te vinden voor het uitwerken of op de markt brengen van je concept, format, software of innovatief product of om de buitenwereld te laten weten dat jij de bedenker van een creatie bent. Ook kan je een openbaarmaking op i-D Space gebruiken om te voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht kan aanvragen.

IE

IE is de afkorting van intellectuele eigendom en omvat alle “intellectuele creaties” gemaakt door mensen. Het moet daarbij gaan om iets waarover iemand heeft nagedacht, waarvoor een intellectuele prestatie nodig is geweest.

IER

IER staat voor IE-rechten, oftewel intellectuele eigendomsrechten. Dit zijn de rechten die je kan verkrijgen op intellectuele eigendom, al dan niet door middel van een registratie. Het gaat daarbij om auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, tekeningen- of modellenrecht, octrooirecht, databankenrecht, kwekersrecht en chipsrecht.

IP

Intellectual Property (IP) is de Engelse term voor intellectuele eigendom (zie: IE).

IPC

International Patent Classification. Het IPC voorziet in een hiërarchisch systeem van taalonafhankelijke symbolen voor de classificatie van octrooien en gebruiksmodellen volgens de verschillende technologiegebiedern waarop zij betrekking hebben.

IPR

Intellectual Property Rights (IPR) is de Engelse term voor intellectuele eigendomsrechten (zie: IER).

Kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen. Belangrijk hierbij is dat het recht wordt toegekend aan een bepaald plantenras en niet aan een soort.

Merk

Een merk is een teken dat een onderneming gebruikt om zijn producten of diensten te onderscheiden van die van zijn concurrenten. Het kan daarbij gaan om alle tekens, zoals woorden, namen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen of verpakkingen van producten, of geluiden.

Model

Een model is het driedimensionale uiterlijk van een product. Dit uiterlijk kan bepaald worden door verschillende eigenschappen, zoals de omtrek, de lijnen, de textuur, de kleuren, enz.

NOVU

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) is de beroeps- en kennisorganisatie van en voor uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers.

Octrooi

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een tijdelijk exclusief recht op een uitvinding waarmee je derden kan verbieden die uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode. Een uitvinding is een technische oplossing voor een technisch probleem. Dit kan een product zijn, een proces (werkwijze), een toepassing of een combinatie hiervan.

Octrooicentrum Nederland (OCNL)

Octrooicentrum Nederland is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en valt onder het ministerie van Economische Zaken. Octrooicentrum Nederland:

  • verleent octrooien voor Nederland;
  • geeft informatie en voorlichting over het aanvragen en onderhouden van octrooien, en het gebruik van informatie uit octrooien;
  • onderhoudt het Nederlands Octrooiregister waarin Nederlandse octrooien en octrooiaanvragen staan en octrooien die het Europees Octrooibureau heeft verleend en die geldig zijn voor Nederland.

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) is de Franse benaming van de World Intellectual Property Organization (zie: WIPO).

Patent

Engelse term voor een octrooi (zie: octrooi).

PCT

PCT is de afkorting voor Patent Cooperation Treaty. Dit is een internationale octrooiaanvraagprocedure bij WIPO (zie: WIPO) die het mogelijk maakt om na één enkele indiening octrooibescherming aan te vragen in meer dan 140 landen wereldwijd.

Raad van de Plantenrassen

De Raad voor plantenrassen voert de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’ wet uit, waarin het kwekersrecht is geregeld.

Tekening

Met tekening wordt het tweedimensionale uiterlijk van een product bedoeld. In de e-learning module wordt voor het gemak gesproken over “model”, waarmee niet alleen de modellen (3D) maar ook de tekeningen (2D) bedoeld worden.

Unitair octrooi

Het unitair octrooi oftewel het Europees octrooi met eenheidswerking zal een eenvormige bescherming bieden op het grondgebied van de deelnemende EU-lidstaten. Wanneer het unitair octrooi in werking is getreden kan het worden aangevraagd bij het EPO (zie: EPO).

Vaste datum

Een vaste datum kan dienen als bewijsmiddel voor (1) vertrouwelijke informatie waarvoor je geen IE-bescherming hebt, (2) niet-geregistreerde IE-rechten zoals auteursrecht en niet-geregistreerde modellen en (3) voorgebruik van technische informatie.

WIPO

WIPO staat voor World Intellectual Property Organization (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom). WIPO is een internationale organisatie gewijd aan het beschermen van intellectuele eigendom en een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. WIPO heeft 187 lidstaten en beheert 23 internationale verdragen onder andere op het gebied van octrooien, merk- en modelbescherming. Het hoofdkwartier bevindt zich in Genève, Zwitserland.